Donnerstag, 4. August 2005

Lze předejít dalším bitvám mezi policií a účastníky CzekTeku?

Jelikož o postupu pořádkových sil Policie ČR bylo napsáno již dost a např. ve Stanovisku Českého helsinského výboru k průběhu a důsledkům CzechTeku 2005 jsou hlavní pochybení policejního zákroku shrnuta tak, že už se těžko dá nalézt lepší vyjádření. V tomto článku bych pokusil spíše stručně analyzovat příčiny konfliktu a nabídnout několik možných řešení. Nedělám si však ambice na komplexnost analýzy ani na přesné vyjádření míry vlivu jednotlivých problémů na vyhrocení konfliktu.

Špatná organizace CzechTeku

To, co dráždí úřady na CzechTeku zřejmě nejvíce, je jeho neorganizovanost. Tato neorganizovanost je zčásti dána charakterem akce samotné a zčásti tím, že si nikdo z jejích organizátorů netroufá převzít nad akcí zodpovědnost. Domnívám se, že vedle zajištění pronájmu vhodné plochy, zajištění hygienických náležitostí, apod., by dosti pomohlo, kdyby organizátoři CzechTeku našli mluvčí, kteří by sice nenesli právní odpovědnost, ale zajišťovali by komunikaci s úřady a médii. Samozřejmě, optimální by bylo, kdyby CzechTek měl přímo své oficiální organizátory, kteří by za jeho průběh zodpovídali. Předpokládám však, že se zřejmě nenajdou lidé, kteří by měli odvahu na sebe tuto zodpovědnost vzít.

Nedostatečná profesionalita Policie ČR

Z toho, co jsem četl, slyšel a viděl na internetu, v novinách, rozhlase a televizi, se nemohu ubránit silnému dojmu, že policie sice byla velmi dobře připravená co se týče hrubé síly, ale že zcela zanedbala přípravu taktiky, jednotlivých policistů a právních podkladů pro zásah. Jinak by se předpokládám nemohlo stát, že policie zasahovala tehdy, kdy k tomu ještě nebyl žádný důvod, že se policisté často chovali v rozporu s právním řádem a že média byla opakovaně nepravdivě informována. Řešením by mělo být vedle pečlivější přípravy na všechny možné varianty vývoje akce, rovněž výcvik policistů nejenom v technice rozhánění davu, ale rovněž vedení k pečlivému dodržování svých povinností a udržení svých emocí na uzdě.

Černobílé vidění politiků

Domnívám se, že v této kauze se zodpovědní politici nechovali jako "správci věcí veřejných". Kdyby se tak chovali, tak by se zřejmě v prvé řadě snažili konfliktu předejít. Jinými slovy, dali by přednost prevenci před represí. Takovýmito preventivními opatřeními by mohly být např. nabídnutí vhodného pozemku pro konání akce a vedení veřejných jednání s organizátory či mluvčími CzechTeku.

Neexistující legislativní úprava pro konání technoparty

V současnosti neexistuje právní úprava, která by zcela jednoznačně určila, co musí organizátoři a účastníci technoparty dodržovat a jak případně může policie proti technoparty v případě nedodržení pravidel zasáhnout.

Některé evropské země přijaly zákony, které nepovolené technoparty zakazují. Ve Velké Británii se tak stalo již před více než deseti lety přijetím nového Zákona o trestním soudnictví a veřejném pořádku. V něm je technopárty nazývána "Rave". Jde o shromáždění více než 100 osob, při němž se hraje v noci na volném prostranství zesilovaná hudba, která vážně obtěžuje místní lidi. Britská policie může nařídit účastníkům, aby pozemek opustili, pokud policie usoudí, že: připravují rave, čekají, až rave začne, a pokud se účastní 10 nebo více lidí, tak proti němu mohou zasáhnout. Pokud někdo neuposlechne příkazů policie či se vrátí během nadcházejícího týdne na pozemek, dopouští se v obou případech trestného činu, přičemž trestem je tříměsíční vězení nebo pokuta 2500 liber, případně obojí. Zákon umožňuje každému uniformovanému policistovi, který dospěje k názoru, že určitá osoba jde či jede na rave, jim v tom do vzdálenosti 8 km od místa konání zabránit a donutit je, aby opustili oblast. Pokud osoba policistu neuposlechne, zaplatí pokutu 1000 liber.

Také ve Francii přijali v parlamentu zákon, který pod pokutou 20 000 franků zakazuje konání nepovolených technopárty. Proti přijetí zákona byli komunisté a Zelení.

Zákaz technoparty je sice účinné, ale těžko přijatelné řešení. Přesnější legislativní vymezení povinností organizátorů, práv účastníků a pravidel pro případný zásah by však mohlo pomoci.

Článek byl napsán pro Britské listy.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen