Montag, 24. Juli 2006

Suchá sobota

V sobotu ráno jsme se s Julií pokoušeli v okolí Krásné Lípy nasbírat borůvky. I když jsme nakonec něco našli, nebylo toho zdaleka tolik, kolik by bylo možné v tomto ročním období očekávat. Borůvčí bylo často vysušené a borůvky malé a na některých místech rovněž suché.

Když jsme pak jeli na krátký cyklovýlet směrem Dolnímu Podluží, byli jsme svědky toho, jak jedna cyklistka spadla dost podivným způsobem z kola. Když jsme se jí ptali, zda je vše v pořádku a nepotřebuje s něčím pomoci, dozvěděli jsme se, že se jí zamotala hlava z horka.

Později v okolí Horního Podluží jsme zase slyšeli varovné sirény oznamující požární nebezpečí. Dnes ráno jsem si pak přečetl, že nešlo o plané upozornění (viz článek Část Českého Švýcarska shořela).

Je to přitom pár týdnů, co nás trápil opačný extrém – povodně. Ještě nyní se mi velmi dobře vybavuje vzedmutá hladina Labe v Ústí nad Labem, když jsem tudy v březnu projížděl vlakem při své cestě do Chomutova. No a před třemi týdny jsme pro změnu čerpali vodu z budovy Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Chomutově.

Pojišťovny minulý týden oznámily, že v prvním pololetí tohoto roku bylo nahlášeno více škod než v průběhu roku 2002, v němž se odehrály katastrofické povodně. Množství povodní a dalších přírodních katastrof má nejenom v Česku vzrůstající tendenci (viz např. článek Současné povodně patří k největším v české historii).

Je to vše jenom souhra náhod nebo mají rozmary počasí své příčiny?

Níže naleznete obrázek z Worldwatch Institute, který již před 6 lety upozorňoval na vliv emisí skleníkových plynů na ohřívání planety a následný vzrůst extrémních klimatických jevů, což je možné vyjádřit množstvím škod, které museli pojišťovny uhradit po různých živelných pohromách. Na grafu je dobře vidět, že zatímco koncetrace oxidu uhličitého v atmosféře a průměrná teplota se zvyšují přímo úměrně množství spálených fosilních paliv, tak škody na majetku způsobené živelnými pohromami následují až s odstupem přibližně dvaceti let.

Graf demonstrující vliv emisí skleníkových plynů na změny klimatu

To, že se globální změny klimatu dotýkají i Česka a to včetně našeho regionu dokládají poslední roky, měsíce a dny. Proto je třeba se na klimatické změny začít vědomě připravovat.

Co je možné dělat?

V první ředě je nutné si uvědomit, že změny klimatu již probíhají a že jde nevratný proces. Tento proces můžeme zmírnit, ale ne zcela zastavit. Každopádně bychom se na něj měli připravit.

Zmírnit jej můžeme především snížením emisí skleníkových plynů:

  • úsporami energií,
  • využíváním obnovitelných zdrojů energie,
  • recyklací a správným nakládáním s odpady (zejména s biologicky rozložitelnými odpady).

Připravit se na důsledky změn klimatu můžeme zejména:

  • dobrým hospodařením s vodou v krajině,
  • snížením závislosti na importu paliv a surovin,
  • zvyšováním biodiverzity.

Zdravé lesy mají schopnost odolávat vůči výkyvům počasí, absorbovat a zadržovat srážky a poskytovat obnovitelný zdroj energie a stavebního materiálu – dřevo. Proto je možné citlivé hospodaření s lesy považovat za jedno z nejdůležitějších opatření pro vyrovnání se s důsledky změn klimatu.

Zemědělství je schopno nás zásobovat nejenom potravinami, ale rovněž pevnými, kapalnými i plynnými biopalivy, surovinami pro využití v průmyslu a stavebnictví, atd. Tento potenciál zemědělsví zatím není zdaleka plně využíván. Zároveň je zemědělství významným producentem skleníkových plynů – zejména methanu z živočišné výroby. Tyto emise by bylo dobré přeměnit v bioplynových stanicích na decentralizovaně vyráběnou elektřinu a teplo.

Ale i v obcích a městech je možné mnoho udělat. Při rekonstrukcích domů bude čím dál tím důležitější (i ekonomicky) důsledně hledat možnosti úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů energie, jako je solární ohřev, kotle, krby a kamna na dřevo, brikety, pelety a jiné druhy biopaliv. Ale i třeba pečlivé třídění odpadů přispívá ke snižování spotřeby energie a surovin při výrobě nových výrobků.

Ve skutečnosti potřebných opatření bude mnohem více. Jejich výčet by však byl mimo rámec této úvahy. Je však možné shrnout, že by bylo dobré při všech významných rozhodnutích mít na mysli i jejich vliv na změny klimatu a odolnost životního prostředí vůči těmto změnám.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen